فرم تماس
مجموعه شهر خودرو

آدرس: تهران -کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج

تقاطع بلوار کوهک و مخصوص – مجموعه شهر خودرو

تلفن : ۴۲۸۲۶-۰۲۱

ایمیل : info@shahrkhodrou.com